طبق بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال گذشته ، تمامی مهندسان کشور در معامله های پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است ، کارفرما باید همزمان با هر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند.

تا وقتی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکند سازمان امور مالیات کشور حق مطالبه آن از پیمانکار با گرفتن جریمه دیر کرد از وی را ندارد.

جزییات کامل تر را در بخشنامه ذیل مطالعه فرمایید.