دادنامه قطعی و واجب الاجراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۸ بخشنامه شماره ۹۵/۳۳۷۷۹۴ تاریخ ۲۵ دی ماه سال ۹۵ بانک مرکزی، مبنی بر امکان ممنوع الخروجی مدیرهای بدون حق امضاء اشخاص حقوقی باطل شده است.

و به موجب مواد ۹۲، ۹۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، در صورت باطل شدن مصوبه اجرای مفاد رای هیات عمومی از طرف مرجع تصویب کننده مقرره و در موردهای مشابه برای شعبه های دیوان عدالت اداری و سایر دستگاه های اجرایی لازم می باشد. در پایان اگر به اطلاعاتی بیشتری در ارتباط با این بخشنامه نیاز داشتید می توانید با کارشناسان مجموعه پیشرو حساب، فعال به عنوان شرکت حسابداری مشهد تماس بگیرید