برای جلوگیری از جریمه می بایست پیش از تکمیل فرم ۱۰۰ نسبت به جمع آوری گردش حساب کلیه دستگاه های کارتخوان و کلیه حساب های تجاری اقدام نمایید و کلیه مبالغ واریز شده به این حساب ها را محاسبه نمایید. در ادامه کلیه خریدها و معاملات مربوط به کسب و کار خود را از طریق سامانه معاملات فصلی یا بخش مربوطه در فرم ماده ۱۰۰ رصد نمایید. با مقایسه این ارقام چنانچه مجموع به دست آمده کمتر از چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان باشد می توانید بدون مشکل از فرم ماده ۱۰۰ استفاده نمایید.