بخشنامه تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در مورد مرور زمان مالیاتی جریمه های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م

مهلت مرور زمان مالیاتی برای تمامی جریمه ها در ماده ۱۶۹ ق.م.م ۵ سال از تاریخ سر رسید پرداخت عملکرد سال مورد رسیدگی میباشد.