موضوع: باطل شدن بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد هزینه بیمه خدمات درمانی موضوع ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم.

باطل شدن عبارت کارفرمایان بیمه شده های سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا از کسر حق بیمه درمانی پرداختی حقوق بگیران بیمه شده در بخشنامه ۴۴/۹۸/۲۰۰۰ در تاریخ ۱۴ مرداد سال ۹۸.

CamScanner-۰۹-۰۵-۲۰۲۱-۰۸.۵۱