موارد مقرر در ق.م.م و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای شخص های حقیقی که آخرین زمان اعتراض به اوراق مالیاتی آن ها از تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۰ تا آخر شهریور ۱۴۰۰ باشد و نیز حکم های اجرای ماده ی ۲۳۸ ق.م.م و ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور به مدت ۳ ماه تمدید خواهد شد.

بخشنامه ذیل را لطفا با دقت ملاحظه بفرمایید.