به دنبال اجرای مقررات موضوع ماده ۱۵۷ ق.م.م، ضمن تایید بر بخشنامه های قبل سازمان متبوع، از جمله بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص در تاریخ ۱۹ آبان سال ۹۷، یادآور خواهد شد اجرای مقررات ذکر شده، صرفا حسب درخواست مودی های مالیاتی نبوده و در موردهایی که پس از قطعیت مالیات بردرآمد حاصل از واردات کالا و بر اساس سندها و مدرک های مثبته، مشخص شود مطالبه از غیر مودی صورت گرفته، با درخواست اداره های امور مالیاتی ذی ربط نیز مراتب قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.

بخشنامه ذیل را با دقت بخوانید.