درآمد کاربرهای دارای بیش از ۵۰۰هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور از محل تبلیغ ها، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف ۲ ماه پس از اجرا شدن این بند دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی رساند.

سازمان امور مالیاتی مکلف است فهرست مودی های مالیاتی و خود اظهاری ارائه شده توسط آن هارا تهیه کند و در سایت سازمان و در منظر مردم قراربدهد.