طبق خبر باشگاه خبرنگاران جوان و گفته ی جناب آقای محمد بیگی، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، با اشاره به ضرورت های ساماندهی هرچه بیشتر در حوزه هویت پذیرندگان شبکه پرداخت گفت:

بیش تر از هفت میلیون و پانصد هزار پایانه فروش فعال در کشور به حساب شخص ها وصل هستند و کنترل مالکیت حساب و دارنده پایانه پایانه با جمع اطلاعات حساب ها در سایت سیاح بانک مرکزی از سال پیش امکان پذیر است.

به این ترتیب لزوما شماره حساب وصل به هر پایانه فروشگاهی به دارنده همان حساب متعلق است و امکان اینکه ترمینال پذیرندگی به نام یک نفر و شماره حساب وصل به پایانه متعلق به دیگری باشد، به هیچ عنوان مقدور نمی باشد