برای جلوگیری از  وجود هرگونه ابهام می بایست تمام هزینه های انجام شده جهت امورات مختلف کسب و کار از محل حساب های واحد صورت گرفته و پس از پرداخت، سند مورد نظر را به صورت منظم با تاریخ و علت پرداخت بایگانی نمایید.